1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ