2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство