2116-Заявление за прокарване на временен път до УПИ, които имат лице по проектирани нови улици