1992 Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии