2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат