2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението