2020. Издавене на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението