ОСИ-01-06-Заявление за закупуване на недвижим имот общинска собственост