ОСИ-01-05-Издаване на удостоверение, за имот че не е актуван като общинска собственост