2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове