2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението