2054. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж