ГА-09-Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти - земеделски земи без промяна на предназначението