ГА-17-Издаване на заповед при промяна на инвестиционните намерения