2119. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство