2066. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения