1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал