1963. Заявление за справка по регистри и книги за имот/и държавна собственост - КАУ