1965. Заявление за издадено удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост за недвижим имот - КАУ