1972. Заявление за издадено удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги - КАУ