1979. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността за недвижим имот - КАУ