З-РД - Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство