3179. Заявление за за издаване на разрешение за промяна предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на строителни и монтажни работи