2834 Заявление за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения