2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове