2084. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж