2112. Заявление за издаване на разрешение за строеж