2117. Заявление за одобряване на подробен устройствен план