2518. Изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти