2045. Издаване на разрешително за достъп до горски територии