1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка - КАУ