2068. Заявление издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина